1. Úvod
 2. INFORMACE K NÁKUPU »
 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Vlněné sestry, v.o.s., se sídlem Dubová 642/15, Brno, PSČ 637 00, IČO 07691998, DIČ CZ07691998, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 26646 (dále jen „prodávající“), a kupujícího pro nákup v internetovém obchodě pod adresou: vlnenesestry.cz.
  • V případě, kdy kupující je spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání, řídí se kupní smlouva těmito obchodními podmínkami. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to především jeho ustanoveními upravujícími spotřebitelskou smlouvu, a rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Jestliže kupující není spotřebitel, řídí se kupní smlouva těmito obchodními podmínkami s výjimkou ustanovení čl. 2.8, čl. 4, čl. 5.1.2, čl. 5.1.3, čl. 5.1.4 a čl. 6.9, přičemž ustanovení čl. 5.2 a čl. 5.3 se použití pro účely uplatnění práv z vad přiměřeně.
  • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami účinnými v den odeslání objednávky kupujícím.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu předat zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  • Kupující předkládá prodávajícímu objednávku na zboží na formuláři vystaveném na stránkách internetového obchodu tak, že zašle vyplněný objednávkový formulář prostřednictvím webové stránky vlnenesestry.cz. Objednávkový formulář obsahuje údaje o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu dodání zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží a identifikační a kontaktní údaje kupujícího. Kupující může provést objednávku rovněž ze svého uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nemusí být uživatelský účet dostupný nepřetržitě. Údaje uvedené kupujícím v objednávce nebo uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Doručená vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, a to zasláním potvrzovacího e-mailu kupujícímu nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od doručení objednávky. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat.
  • Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy.
  • V případě, že objednané zboží prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující neprodleně vyrozuměn; pokud kupující neakceptuje sdělenou dobu dodání zboží či nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zboží prodávající nemá na skladě a není ani schopen jeho dodání zajistit (o čemž bude kupující taktéž vyrozuměn), jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit. Pokud je u zboží v internetovém obchodě zobrazena zjevně chybná cena bez výslovného uvedení, že se jedná o mimořádnou akci či slevu, k uzavření kupní smlouvy ani doručením potvrzení obdržení objednávky nedojde; kupující bude v takovém případě kontaktován a případný nákup daného zboží s ním bude dohodnut individuálně.
  • Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky), a to zejména v závislosti na množství zboží, výši kupní ceny apod.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
  • Kupující může po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrzení obdržení objednávky až do převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku), a to např. zasláním e-mailu na adresu info@vlnenesestry.cz; odstoupit od kupní smlouvy nelze v případech uvedených v čl. 4.6 těchto obchodních podmínek, a to zejména v případě navinutí příze do klubek. Pro toto odstoupení může kupující také využít formulář prodávajícího pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu dostupný zde . V případě, že již byla kupujícím zaplacena kupní cena za zboží, budou mu přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny. Pro případ, že zboží již bylo expedováno, pak jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  • Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím, a to i tehdy, když mu prodávající umožní věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 3. Cena zboží a platební podmínky
  • Ceny nabízeného zboží jsou v internetovém obchodě uváděny včetně DPH a jsou konečné.
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (dále jen „kupní cena“) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího při osobním odběru zboží
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700433113/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPay
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy; kupní cena je považována za uhrazenou připsáním celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího.
  • Prodávající není povinen zboží kupujícímu odeslat, resp. v případě osobního odběru předat, dříve, než kupující uhradí kupní cenu zboží v plné výši, a to zejména v případě, kdy nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 2.5.
  • Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Po zákazníkovi - podnikateli, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží se způsobem platby dobírkou při převzetí zboží a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, bude prodávající požadovat platbu předem, přičemž v případě nezaplacení předem mu zboží nebude dodáno. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou bude takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
  • Místem osobního odběru je provozovna prodávajícího na adrese Riegrova 13, Brno. Při osobním odběru zboží, jestliže jeho cena není hrazena hotově při vyzvednutí, je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží.
  • Přehled způsobů doručení a úhrady kupní ceny vč. jejich zpoplatnění je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu zde: http://www.vlnenesestry.cz/doprava.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu
  • Kupující je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení lze prodávajícímu doručit na adresu sídla nebo provozovny nebo na e-mail info@vlnenesestry.cz. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud v jejím průběhu kupující odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu dostupný zde. Kupující je v případě pochybností povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
  • V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího. Kupující zabalí zboží do obalu tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu (včetně zaplacené ceny za balení, platbu a přepravu zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal, nejčastěji bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě částečného odstoupení od smlouvy vrací prodávající náklady na přepravu zboží jen v případě, že by byly náklady na přepravu zboží, od jehož koupě kupující neodstoupil, prokazatelně nižší než náklady na přepravu veškerého zakoupeného zboží, a to v rozsahu příslušného rozdílu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Za odstoupení od smlouvy je rovněž považováno nepřevzetí zboží kupujícím.
  • V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.
  • Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zbožím, které bylo upraveno podle přání kupujícího, je zejména takové zboží, které bylo na přání kupujícího navinuto do klubek.
 5. Záruční a reklamační podmínky
  • Úvodní ustanovení
   • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   • Projeví-li se vada na věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
   • Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost na dobu 24 měsíců od převzetí věci. V případě prodeje věci již použité se záruční doba, resp. doba pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na polovinu dle § 2168 občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje záruční a pozáruční servis.
   • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající upozorňuje kupujícího, že běžná životnost výrobku může být kratší než stanovená záruční doba, přičemž opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (vyčerpání životnosti výrobku) není vadou, z níž by byl prodávající zavázán. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, záruka se nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží, vyplývá-li to z povahy věci. V uvedených případech nelze uplatnit práva z vad ve smyslu § 2165 občanského zákoníku a těchto podmínek.
   • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nesprávného používání v rozporu s návodem k použití či účelem, pro které je zboží určeno, v důsledku nedostatečné údržby apod.
  • Postup při uplatnění reklamace
   • Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna, nejpozději do konce reklamační lhůty.
   • Kupující může uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího, a to v jeho provozovně na adrese Riegrova 13, Brno. Za účelem dohodnutí nejvhodnějšího postupu při uplatnění reklamace, způsobu doručení zboží k reklamaci apod. je možné kontaktovat prodávajícího na tel. +420 777 281 756 nebo e-mailu info@vlnenesestry.cz.
   • Dle povahy reklamovaného zboží lze ve většině případů reklamaci uplatnit korespondenčně a zboží zaslat k reklamaci prostřednictvím přepravní služby. V takovém případě kupující zboží zabalí do obalu tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží. Společně s reklamovaným zbožím kupující zašle prodávajícímu sdělení o uplatnění reklamace s popisem vytýkaných vad, požadovaným způsobem vyřízení reklamace a platnými kontaktními údaji. Přijetí zboží k reklamaci je kupujícímu neprodleně potvrzeno prostřednictvím e-mailu. Pro případ reklamace prodávající nabízí bezplatné zaslání zboží prostřednictvím Zásilkovny; po předchozím projednání s prodávajícím kupující obdrží údaje nezbytné k zaslání zboží prostřednictvím Zásilkovny.
   • Pokud kupující zboží reklamuje osobně, je s ním sepsán reklamační protokol o uplatnění reklamace, vytýkaných vadách a požadovaném způsobu vyřízení reklamace.
   • Pro vyřízení reklamace je kupující vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího, a to nejlépe dokladem o nákupu, který obdržel společně se zbožím.
   • Zboží je nutné reklamovat v úplném stavu s kompletním příslušenstvím a kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
  • Vyřízení reklamace
   • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
   • Alternativně může kupující v případě vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
   • Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.
   • Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
   • V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
   • Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
   • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
   • Kupující je o vyřízení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.
   • Pokud si kupující nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu prodávajícím účtováno skladné ve výši 50,‑ Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, je prodávající oprávněn zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
   • V případě důvodné (oprávněné) reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží.
   • V případě, že je vyřízená reklamace odeslána přepravní službou, je zapotřebí zkontrolovat, zda zásilka nejeví známky poškození, pokud je zjištěno poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se kupujícímu, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl kupující s dopravcem či doručující osobou sepsat zápis o škodě, a to v souladu s podmínkami doručujících subjektů nejpozději do 2 dnů. O podrobnějším postupu při vyřízení nahlášení škody na zásilce doručující službě se reklamující může informovat přímo u konkrétního doručujícího subjektu nebo také u prodávajícího.
 6. Závěrečná ustanovení
  • Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií zboží) jsou chráněny autorskými právy.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu prování v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na požádání je kupujícímu zaslána, a to na jeho náklady. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Změnu kupní smlouvy je možné učinit pouze v písemné formě.
  • Veškerá korespondence související s kupní smlouvou bude druhé smluvní straně doručována písemně, písemná forma je zachována i v případě doručování prostřednictvím e-mailu. Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Korespondenční údaje prodávajícího jsou: Dubová 642/15, Brno, PSČ 637 00, e-mailová adresa info@vlnenesestry.cz.
  • Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze mimosoudně řešit například prostřednictvím České obchodní inspekce (coi.cz) či prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line vytvořené Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách těchto subjektů prostřednictvím uvedených odkazů. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil se vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy info@vlnenesestry.cz.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 9. 2019.

 

 

 

 

       

Copyright © Vlněné sestry 2019
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.